Ateliér digitalizace

Vytváříme podklady pro projekty. Stávající budovu naskenujeme a vyneseme v BIMu. Předáme Vám IFC model, který si načtete do svého BIM softwaru a můžete začít tvořit, jako byste si model připravili sami. Spojili jsme schopnosti geodeta a stavaře. Geodet zajišťuje sběr dat, stavař jejich zpracování. Více informací zde.

 

 

Jak získat nabídku

  • vyplníte formulář
  • odešlete si předběžnou kalkulaci na e-mail nebo nám přímo zašlete poptávku
  • poptávku obratem potvrdíme vč. harmonogramu měření

krok 1

Identifikační údaje

Fakturační adresa

Nápověda

Zadejte identifikační číslo subjektu, který službu objednává. Načteme si data z národní databáze a použijeme je v nabídce, objednávce a při fakturaci.

Kontaktní údaje

Objekt

krok 2

Informace o objektu

vyberte pásmo náročnosti a zadejte číselné údaje o objektu, případně doplňující kritéria

Objekty s jednoduchým pravidelným půdorysem, stropy rovné, omítnuté, podlahy v podlaží v jedné úrovni, okenní a dveřní otvory pravoúhlé s rovným nadpražím v ostění, fasáda jednoduchá bez architektonických článků, střechy rovné nebo šikmé pultové a sedlové. Typicky přístřešky, jednopodlažní zemědělské, průmyslové a skladové haly bez jeřábových drah, typizovaných stavebně-konstrukčních systémů bez nároků na zateplení

Objekty s členitým půdorysem, stropy z části jednoduché, trámové nebo klenuté jednoduchými klenbami (valená apod.), okenní a dveřní otvory pravoúhlé se šikmými špaletami, ale rovným nadpražím v ostění, fasáda jednoduchá se šambránami kolem otvorů, střechy valbové.

Objekty s půdorysem členitým a nepravidelným, stropy trámové, profilované nebo částečně klenuté ze složitějších kleneb (valené s lunetami, křížové bez žeber apod.), podlahy v různých úrovních, okenní a dveřní otvory pravoúhlé se šikmými špaletami se záklenky v nadpraží ostění, fasáda složitá s architektonickými dekorativními prvky.

Objekty s nepravidelným členitým půdorysem, stropy složité trámové nebo se složitými klenbami (křížová s žebry, pruská, česká placka, síťová apod.), podlahy v jednom podlaží různých úrovní, krovy staré soustavy (ležaté stolice nebo složité krovy tesané), fasáda s bohatými architektonickými detaily, včetně objektů, které jsou národními kulturními památkami.

počet místností

Nápověda

Zadejte počet místností zaměřovaného objektu. Za místnost se považuje každý logicky oddělený blok prostoru. Místnosti určují počet stanovisek pro scan budovy a indikují pracnost vynášeného modelu. Sledujeme tedy prostorově vymezené celky, ke kterým musíme z hlediska měření přistoupit jako k samostatnému prostoru. Místnost tedy nemusí být prostorově uzavřená a nemusí odpovídat obvyklé definici místnosti.

hrubá podlažní plocha v m²

Nápověda

Hrubá podlažní plocha se vypočte součtem hrubých podlažních ploch (HPP) ve všech nadzemních i podzemních podlažích z vnějších rozměrů budovy. Pokud od budovy neexistují žádné podklady, lze údaj získat z leteckého snímku, katastrální situace, nebo jiné mapy a informace o počtu podlaží.

Nápověda

Přítomnost vnitřního vybavení i běžící provoz budovy nejsou překážkou měření, ale celý proces významně zpomalují. Pokud tyto situace nastávají, zohledňujeme je v cenové nabídce.

krok 3

Informace o modelu

vyberte úroveň detailu ifc modelu, případně dopňující kritéria

Jednoduchý schematizovaný objem vnějšího povrchu stavby.

Základní souvislý terén z vybraných bodů bez rozlišení povrchů, hran a obrub. Schematické stěny v přibližných pozicích, podřízené ortogonálnímu schématu s přibližnými tloušťkami. Schematické sloupy se zjednodušenou geometrií v základní modulové osnově charakterizující základní konstrukční principy budovy. Schematické desky v přibližných pozicích a s přibližnými tloušťkami, bez výškových odskoků. Schematické schodiště s přibližnými rozměry. Schematické otvory v přibližných polohách a rozměrech.
Každý prostor má místnost s číslem a názvem. Objem reprezentuje obestavěný prostor budovy.

Terén v rámci řešeného území, zpevněná plocha s rozlišením charakteru a rozlišením zelených ploch. Plochy přemodelovány obecnými podlahovými deskami s odpovídajícím popisem povrchu. Jsou zohledněny výškové odskoky, hrany a spády.
Stěny v reálných pozicích s reálnými tloušťkami s odchylkou ±30 mm s idealizací pro komfortní práci s modelem, zaneseny významné výklenky, niky a odskoky. Sloupy v reálných proporcích, tvarově konkrétní, včetně hlavic a výstupků. Desky v odpovídajících pozicích s reálnými tloušťkami, pokud jsou viditelné.
Trámy v reálných polohách a s přibližnými rozměry. Schodiště s konkrétními rozměry a polohou, schematizované profily stupňů, schematizované zábradlí. Schématické výplně v reálných polohách a rozměrech s náznakem členění.
Podhledy modelovány samostatně, pokud jsou na stavbě zjistitelné, jinak zahrnuto do jedné desky. Objemová schémata prvků, které jsou pevně spojené se stavbou, například kuchyňské linky, laboratorní stoly apod. Schematické členění fasády, schematizované zdobné prvky, reálný průběh střechy prezentovaný deskou s odpovídající tloušťkou. Rozmístění podstatných prvků krovu, rozměry agregovány do příbuzných kategorií. Základní páteřní rozvody a symbolické potrubí.
Každý prostor má místnost s číslem, názvem, světlou výškou a materiálem nášlapné vrstvy. Objem reprezentující obestavěný prostor budovy.

Terén v rámci řešeného území s rozlišením charakteru ploch, schématické rodiny v místech vegetačních prvků. Doplněno o viditelné povrchové znaky sítí. Základní povrchové znaky jako poklopy šachet, vizuálně zjistitelné rozvodnice, pilířky apod.
Konkrétní model založení na základě průzkumů, nebo původní dokumentace. Zvýšení podrobnosti o niky, výklenky a další tvarové anomálie. Zvýšení detailu o profilaci stropu, schematické vynesení prvků nosného systému (trámy, žebírka, nosníky), pokud jsou údaje k dispozici.
Rozšíření o konkrétní profily stupňů, schematizované zábradlí. Zvýšení detailu o reálné proporce rámů, odpovídající členění výplní.
Bude oddělena podlahová a stropní deska, pokud jsou konstrukce známy. Pro oddělené konstrukce podhledu a stropu musí existovat průzkum nebo původní projekt. Doplněny schematické komponenty podhledů a přesnější definování rozsahu. Reálný průběh obkladů. Základní schématické objekty identifikující jednotlivé klempířské prvky. Schematické zakreslení podstatných výrobků. Detailnější prvky fasády, zvýšení detailu o schematické prvky střechy jako jsou komínky, lávky, technologie na střeše.
Rozšířeno o popis materiálů všech povrchů. Schémata volného vybavení. Objem reprezentující obestavěný prostor budovy.
Zvýšení detailu o konkrétní rozměry každého prvku, reálná poloha bez idealizace a deformací. Doplněno o polohy hasicích přístrojů,
páteřních rozvodů, připojovacích potrubí, koncových prvků a dimenzí potrubí. Doplnění o kabelové žlaby a významné chráničky, vše pouze pokud jsou vizuálně zjistitelné, nebo existují podklady.

Terén v rámci řešeného území s rozlišením charakteru ploch. Prvky odpovídající polohou a proporcemi vegetaci na místě. Doplněno o konkrétní rozměry, tvary, skladby obrub a dlažeb. V případě existence průzkumu jsou doplněny skladby vrstev.
Doplněno o model šachet, průběh potrubí, trasy chrániček, kabelových žlabů a dalších významných prvků, pokud jsou informace k dispozici, nebo jsou vizuálně zjistitelné.
Zvýšení podrobnosti o významné prostupy a tvarové anomálie základů. Zvýšení podrobnosti o kladení pohledových prvků (tvárnic, obkladů apod...) Zvýšení detailu o konkrétní odpovídající profily stropní konstrukce, pokud existují podklady. Rozšíření o podrobnou profilaci stupňů i zábradlí. Zvýšení detailu o reálné profily rámů, výplní a kování.
Doplnění skladeb konstrukcí, pokud existují průzkumy, nebo pokud jde převzít z původní dokumentace.
Doplnění o rastr obkladů. Zvýšení podrobnosti o reálnou profilaci prvků a jejich členění.
Podrobný model všech truhlářských prvků v místnostech. Zpracování všech viditelných, nebo průzkumy doložených zámečnických prvků, konkrétní detailní profily a polohy. Konkrétní zakreslení všech viditelných nebo doložených výrobků.
Zvýšená podrobnost na detailní model všech prvků fasády. Zvýšení detailu o konkrétní modely prvků na střeše, skladbu střechy, pokud je známa, členění celků krytiny apod. Podrobnější modely volného vybavení místností.
Objem reprezentující obestavěný prostor budovy. Doplnění podrobných prvků krovu, zanesení případných výsledků z průzkumu krovu, pokud jsou k dispozici. Doplnění informací o požární odolnosti konstrukcí, pokud jsou známy.
Doplnění o armatury a koncové prvky.

Nápověda

Pokud jsou sítě v celém rozsahu čitelné na povrchu, nebo od nich máte dokumentaci či pasportizaci, můžeme je v rozsahu předaných podkladů vnést do vynášeného modelu.

Napište prosím číslo dva:

nabídka